Nokia download firmware

Manual:

Download Official Nokia Firmware Even Without Navifirm+ | BlinkThinks in Binaries

P. CODE’S:

Ñîîòâåòñòâèå Product Code Nokia Lumia ñòðàíå è îïåðàòîðó – www.UO5OQ.com GSM Ôîðóì

P. CODE’S for Poland

Nokia 2690 RM-635
mcusw V10.10/>
0591899: RM-635 EURO EA BLACK LATIN POLAND
0591436: RM-635 EURO EA BLUE LATIN POLAND
0592383: RM-635 EURO EA PINK LATIN POLAND
0592474: RM-635 EURO EA SILVER LATIN POLAND

Nokia 2700 RM-561
mcusw V9.95/>
0589016: RM-561 2700c EURO-EA CTV PL BLACK
0590198: RM-561 2700c EURO-EA CTV PL RED
0590218: RM-561 2700c EURO-EA ERA PL BLACK
0590213: RM-561 2700c EURO-EA ERA PL RED
0589220: RM-561 2700c EURO-EA PLAY PL BLACK
0591756: RM-561 2700c EURO-EA POLKOMTEL PL BLACK
0579777: RM-561 EURO_EA_BLAC_LATIN_POLAND
0581013: RM-561 EURO_EA_GRAY_LATIN_POLAND
0581945: RM-561 EURO_EA_RED_LATIN_POLAND
0587912: RM-561_CTR_EURO_EA_P_BLAC_LATIN_POLAND

Nokia 2710c-2 RM-586
mcusw V9.67/>
059C0X2: RM-586 2710c-2 EURO-B PLAY PL BLACK
059B7C5: RM-586 2710c-2 EURO-B PLAY PL WSILVER
059C1Q6: RM-586 2710c-2 EURO-B POLKOM PL WSILVER
059B784: RM-586 2710c-2 EURO-B POLKOMTEL PL BLACK
0589832: RM-586 EUR_B_BLACK_LATIN_POLAND
0589981: RM-586 EUR_B_SILV_LATIN_POLAND

Nokia 2730c RM-578
mcusw V10.47/>
0591380: RM-578 2730c EURO-EA ORANGE PL BLACK
0584996: RM-578 EURO_EA_BLACK_LATIN_POLAND
0585521: RM-578 EURO_EA_RED_LATIN_POLAND
059B1P5: RM-578_EURO_EA_BLAC_CHROM_LATIN_POLA

Nokia 3109c RM-274
mcusw V7.21/>
0552610: RM-274 3109c EURO-B ERA PL GREY
0577182: RM-274 3109c EURO-B ERA PL2 GREY
0547347: RM-274 3109c EURO-B, Latin, grey

Nokia 3110c RM-237
mcusw V7.30/>
0577245: RM-237 3110c EURO-B ERA PL2 BLACK
0549592: RM-237 3110c EURO-B ERA POLAND BLACK
0556976: RM-237 3110c EURO-B ORA PL GAMES BLACK
0556977: RM-237 3110c EURO-B ORA PL GAMES ORANGE
0549501: RM-237 3110c EURO-B ORANGE PL BLACK
0556817: RM-237 3110c EURO-B ORANGE PL ORANGE
mcusw V7.21/>
0586910: RM-237 3110c EURO-B CTV PL BLACK
0567685: RM-237 3110c EURO-B CTV RO BLACK
0577245: RM-237 3110c EURO-B ERA PL2 BLACK
0549592: RM-237 3110c EURO-B ERA POLAND BLACK
0560957: RM-237 3110c EURO-B ONET PL BLACK
0560959: RM-237 3110c EURO-B ONET PL ORANGE
0556976: RM-237 3110c EURO-B ORA PL GAMES BLACK
0556977: RM-237 3110c EURO-B ORA PL GAMES ORANGE
0549501: RM-237 3110c EURO-B ORANGE PL BLACK
0556817: RM-237 3110c EURO-B ORANGE PL ORANGE
0549925: RM-237 3110c EURO-B ORANGE RO BLACK
0554317: RM-237 3110c EURO-B POLKOM PL BLACK
0557985: RM-237 3110c EURO-B POLKOM PL2 BLACK
0552609: RM-237 3110c EURO-B VODAFONE RO BLACK
0544306: RM-237 3110c EURO-B, Latin, black
0554135: RM-237 3110c EURO-B, Latin, blue
0554034: RM-237 3110c EURO-B, Latin, dusk pink
0552684: RM-237 3110c EURO-B, Latin, orange
0552652: RM-237 3110c EURO-B, Latin, purple

Nokia 3120c RM-364
mcusw V10.00/>
0561890: Euro_B, Latin, Chestnut_Brown
0561689: Euro_B, Latin, Deep_Red
0559058: Euro_B, Latin, Graphite
0561799: Euro_B, Latin, Indigo_Blue
0560830: Euro_B, Latin, Mocha
0560892: Euro_B, Latin, Plum
0579400: Euro_B, RO+PL, Latin, Chrome
0568274: RM-364 3120c EURO-B CTV RO GRAPH
0570081: RM-364 3120c EURO-B CTV RO MOCHA
0567056: RM-364 3120c EURO-B PLAY PL GRAPH
0567870: RM-364 3120c EURO-B POLKOMTEL PL GRAPH
0585198: RM-364 3120c EURO-B VODA RO CHROME

Nokia 3120c RM-365
mcusw V10.00/>
0560460: Euro_B, Latin, Chestnut_Brown
0560403: Euro_B, Latin, Deep_Red
0559114: Euro_B, Latin, Graphite
0560432: Euro_B, Latin, Indigo_Blue
0560165: Euro_B, Latin, Mocha
0560379: Euro_B, Latin, Plum
0579467: Euro_B, RO+PL, Latin, Chrome

Nokia 3250 RM-38
mcusw V3.24/>
0526461: variant_06
0526462: variant_06
0526463: variant_06
0526464: variant_06
0538985: variant_06 EURO3_06
0539015: variant_06 EURO3_06

Nokia 3500c RM-272
mcusw V7.21/>
0566907: RM-272 3500c EURO-B CTV RO REAL GREY
0560709: RM-272 3500c EURO-B POLKOMTEL PL GREY
0553151: RM-272 3500c EURO-B, Latin, azure
0549126: RM-272 3500c EURO-B, Latin, grey
0553353: RM-272 3500c EURO-B, Latin, mandarin
0549086: RM-272 3500c EURO-B, Latin, pink

Nokia 3600s RM-352
mcusw V7.23/>
0569965: RM-352 3600s EURO-B PANNON HU CHARC
0570157: RM-352 3600s EURO-B PANNON HU RED
0562895: RM-352 EURO-B HU, Latin, CHARCOAL
0562896: RM-352 EURO-B HU, Latin, DARK RED
0580208: RM-352 EURO-B HU, Latin, METAL GREY
0570451: RM-352 EURO-B HU, Latin, PINK
0562897: RM-352 EURO-B HU, Latin, PLUM
0561059: RM-352 EURO-B RO, Latin, CHARCOAL
0561998: RM-352 EURO-B RO, Latin, DARK RED
0580207: RM-352 EURO-B RO, Latin, METAL GREY
0570450: RM-352 EURO-B RO, Latin, PINK
0562558: RM-352 EURO-B RO, Latin, PLUM
mcusw V57.23:
0585038: RM-352 EURO-B RO, Latin, CHARCOAL, SL2
0585040: RM-352 EURO-B RO, Latin, DARK RED, SL2
0585042: RM-352 EURO-B RO, Latin, METAL GREY, SL2
0585039: RM-352 EURO-B RO, Latin, PINK, SL2
0585041: RM-352 EURO-B RO, Latin, PLUM, SL2

Nokia 3600F RM-429
mcusw V3.56/>
0564000: EURO-B, Latin, BLUE
0564659: EURO-B, Latin, GREEN
0564133: EURO-B, Latin, RED
0564204: EURO-B, Latin, ROSE

Nokia 3710F RM-509
mcusw V4.35/>
0576002: RM-509 EURO-B HU-PL Latin PINK
0575732: RM-509 EURO-B HU-PL Latin PLUM
0575505: RM-509 EURO-B HU-PL Latin BLACK
0575509: RM-509 EURO-B RO Latin BLACK
0576003: RM-509 EURO-B RO Latin PINK
0575733: RM-509 EURO-B RO Latin PLUM

Nokia 3720c RM-518
mcusw V10.16
0594782: RM-518 3720 EURO-B ERA PL GREY
0590455: RM-518 3720 EURO-B T-MOBILE HU GREY
0580850: RM-518 EURO-B HU-PL, Latin, GREY
0581603: RM-518 EURO-B HU-PL, Latin, ORANGE
0586088: RM-518 EURO-B HU-PL, Latin, YELLOW
0580849: RM-518 EURO-B RO, Latin, GREY
0581604: RM-518 EURO-B RO, Latin, ORANGE
0586087: RM-518 EURO-B RO, Latin, YELLOW

Nokia 5130xm RM-495
mcusw V7.91/>
0571385: EURO-EA, Latin, BLUE
0571386: EURO-EA, Latin, RED
0584580: RM-495 5130 EURO-EA CTV PL BLUE
0584290: RM-495 5130 EURO-EA CTV PL RED
0584551: RM-495 5130 EURO-EA ERA PL BLUE
0584536: RM-495 5130 EURO-EA ERA PL RED
0589714: RM-495 5130 EURO-EA ORANGE PL RED
0583303: RM-495 5130 EURO-EA POLKOMTEL PL BLUE
0583327: RM-495 5130 EURO-EA POLKOMTEL PL RED
0578988: RM-495 CTR EURO EA SLIVER LATIN POLAND
0583115: RM-495 EURO_EA_BLUE_LATIN_POLA-CWM
0583441: RM-495 EURO_EA_RED_LATIN_POLAND-CWM
0583140: RM-495 EURO_EA_SLIV_LATIN_POLAND-CWM
0583467: RM-495_CTR_EURO_EA_AQUA_LATIN_POLAND-CWM
0575231: RM-495_CTR_EURO_EA_AQUA_LATIN_POLAND

Nokia 5200 RM-174
mcusw V7.20/>
0553339: RM-174 5200 EURO-B ORANGE POLAND ALLBLACK
0543458: RM-174 5200 EURO-B ORANGE POLAND RED
0552442: RM-174 5200 EURO-B ORANGE ROMANIA ALLBLACK
0543580: RM-174 5200 EURO-B ORANGE ROMANIA L-BLUE
0543579: RM-174 5200 EURO-B ORANGE ROMANIA RED
0551608: RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL BLUE
0551610: RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL RED
0557164: RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL2 BLUE
0557165: RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL2 RED
0551018: RM-174 5200 EURO-B, Latin, All-Black
0545468: RM-174 5200 EURO-B, Latin, Black
0535358: RM-174 5200 EURO-B, Latin, LightBlue
0553699: RM-174 5200 EURO-B, Latin, Pink
0535411: RM-174 5200 EURO-B, Latin, Red

Nokia 5220xm RM-411
mcusw V7.23/>
0563682: RM-411 EURO-B HU-PL, Latin, BLUE
0563362: RM-411 EURO-B HU-PL, Latin, GREEN
0577153: RM-411 EURO-B HU-PL, Latin, GREY
0563582: RM-411 EURO-B HU-PL, Latin, RED
0567950: RM-411 EURO-B Pink, Latin, PINK
0563681: RM-411 EURO-B, Latin, BLUE
0563361: RM-411 EURO-B, Latin, GREEN
0577152: RM-411 EURO-B, Latin, GREY
0563581: RM-411 EURO-B, Latin, RED

Nokia 5230 RM-588
mcusw V40.6.3/>
059B721: RM-588 EURO3 BLACK CWM
mcusw V40.0.3:
0587884: RM-588 CTR EURO3 BLACK_RED
0587835: RM-588 CTR EURO3 WHITE_BLACK
0585610: RM-588 EURO3 BLACK-BLACK
0585944: RM-588 EURO3 WHITE_BLUE
0587761: RM-588 EURO3 WHITE_PINK
0584947: RM-588 EURO3 WHITE_RED
0589701: RM-588 EURO3 WHITE_SILVER
059C4M6: RM-588 NDT 5230 EURO3 BLACK_METAL
059C4K8: RM-588 NDT 5230 EURO3 WHITE CHROME

Nokia 5233/5232/5228 RM-625
mcusw V21.1.4/>
059B954: RM-625 NDT 5228 EURO3 BLACK-BLACK
059B919: RM-625 NDT 5228 EURO3 WHITE_BLUE
059B920: RM-625 NDT 5228 EURO3 WHITE_SILVER
059C681: 5228 RM-625 Polkomtel SA PL black-black

Nokia 5250 RM-684
mcusw V11.0.8/>
059B426: EURO 3 CZ/SK/PL
059B4B0: EURO 3 CZ/SK/PL
059B561: EURO 3 CZ/SK/PL
059B5D2: EURO 3 CZ/SK/PL
059B6B6: EURO 3 CZ/SK/PL

Nokia 5300 RM-146
mcusw V7.20/>
0545344: RM-146 5300 EURO-B
0545369: RM-146 5300 EURO-B
0553564: RM-146 5300 EURO-B ERA POLAND ALLB
0543651: RM-146 5300 EURO-B ERA POLAND RED
0551066: RM-146 5300 EURO-B, Latin, ALL-BLACK
0537656: RM-146 5300 EURO-B, Latin, Default DARK GREY
0535639: RM-146 5300 EURO-B, Latin, RED
0553670: RM-146 5300 EURO-B, PINK

Nokia 5310xm RM-303
mcusw V10.10/>
0562835: EURO-B, Latin, Candy Gothic
0546931: EURO-B, Latin, ****** Red
0548678: EURO-B, Latin, Warrior Blue
0567399: EURO-B, Latin, White Silver
0589634: RM-303 5310 EURO-B CTV PL ALLB
0589629: RM-303 5310 EURO-B CTV PL BLUE
0589618: RM-303 5310 EURO-B CTV PL RED
0573461: RM-303 5310 EURO-B ERA PL ALLB
0558762: RM-303 5310 EURO-B ERA PL BLUE
0558761: RM-303 5310 EURO-B ERA PL RED
0565293: RM-303 5310 EURO-B ERA PL2 BLUE
0565108: RM-303 5310 EURO-B ERA PL2 RED
0565295: RM-303 5310 EURO-B POLKOMTEL PL BLUE
0565434: RM-303 5310 EURO-B POLKOMTEL PL RED
0564416: RM-303 EURO-B ALL BLACK LATIN

Nokia 5320xm RM-409
mcusw V5.16/>
0562139: EURO3 BLUE
0571695: EURO3 GREY
0571253: EURO3 PURPLE
0562161: EURO3 RED

Nokia 5330 MobileTV RM-615
mcusw V6.80/>
0597026: RM-615 EURO-B BLACK LATIN
0597027: RM-615 EURO-B WHITE LATIN

Nokia 5500d sport RM-86
mcusw V4.60/>
0533822: euro3
0533841: euro3
0533927: euro3
0548956: euro3
0551564: euro3

Nokia 5530xm RM-504
mcusw V32.0.7/>
0591087: 5530 XM RM-504 Country Variant Poland PL (black-red) v2
0591089: 5530 XM RM-504 Country Variant Poland PL (white blue) v2 – MR
0592763: 5530 XM RM-504 Play Mobile PL (black-red) – MR
0592683: 5530 XM RM-504 Play Mobile PL (white-blue) – MR
0592999: 5530 XM RM-504 Polkomtel SA PL (black-red) – MR
0594818: 5530 XM RM-504 Polkomtel SA PL (white-blue) – MR
0591267: RM-504 Euro3 ILLUVIA

Nokia 5610 RM-242
mcusw V10.00/>
0559882: EURO_B, Latin, Pink
0552211: EURO_B, Latin, ******_Red
0552279: EURO_B, Latin, Warrior_Blue
0565332: EURO_B, Latin, White
0570231: RM-242 5610 EURO-B CTV RO BLUE
0570230: RM-242 5610 EURO-B CTV RO RED

Nokia 5630xm RM-431
mcusw V12.20/>
0577858: EURO3 GREY_MONOCHROME
0564086: EURO3_BLACK_RED
0564086: EURO3_BLACK_RED
0564169: EURO3_GREY_BLUE
0591816: 5630 RM-431 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (black-red)
0592415: 5630 RM-431 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (grey-blue)_COLOR
0594895: 5630 RM-431 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (grey-monochrome)_COLOR

Nokia 5700 RM-230
mcusw V3.83.1/>
0542852: euro3
0544810: euro3
0544929: euro3
0550159: RM-230 5700 EURO3 VODAFONE HU BLACK

Nokia 5730xm RM-465
mcusw V200.12.87/>
0575053: POLAND_QW_Black-Red
0574431: POLAND_QW_Grey_Blue
0578517: RM-465 POLAND QW BLACK MONOCR

Nokia 5800xm RM-356
mcusw V52.0.7
0591794: EURO3 GUN and BLACK
0559298: Euro3 RED
0573761: Euro3 Black
0559394: Euro3 BLUE
0590526: 5800 RM-356 Play Mobile PL Free Navi (red) V2 – MR
0583679: 5800 RM-356 Polkomtel SA PL Free Navi (Blue) V2 – MR
0583664: 5800 RM-356 Polkomtel SA PL Free Navi (red) V2 – MR
0580574: 5800 RM-356 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (blue) – MR
0580573: 5800 RM-356 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi (red) V4 – MR

Nokia 6085 RM-198
mcusw V6.0/>
0544523: RM-198 QB EURO-B BLACK
0540162: RM-198 QB EURO-B PINK
0539866: RM-198 QB EURO-B SAND GOLD
0539082: RM-198 QB EURO-B SILVER
0540238: RM-198 QB EURO-B WARM GREY

Nokia 6086 RM-188
mcusw V6.0/>
0550686: RM-188 6086 EURO-B ORANGE PL BLACK
0515520: RM-188 QB EURO-B BLACK

Nokia 6110n RM-122
mcusw V6.1/>
0546005: euro3
0546629: euro3

Nokia 6120c RM-243
mcusw V6.1/>
0546342: euro3
0549698: euro3
0552878: euro3
0553004: euro3
0553394: euro3
0552588: RM-243 6120c ERA PL BLACK
0563274: RM-243 6120c PLAY PL BLACK
0554924: RM-243 6120c POLKOMTEL PL BLACK
0554923: RM-243 6120c POLKOMTEL PL WHITE
0558605: RM-243 6120c POLKOMTEL PL2 BLACK
0558606: RM-243 6120c POLKOMTEL PL2 WHITE
0556049: FTD Monitor Sieci ciekawostka – euro1 bez pl – podobno nie dziala

Nokia 6121c RM-308
mcusw V5.11/>
0550461: EURO3 BLACK
0554374: EURO3 BLUE
0554035: EURO3 PINK
0554069: EURO3 SAND GOLD
0551268: EURO3 WHITE

Nokia 6125 RM-178
mcusw V5.43/>
0531561: RM-178 QB EURO-B BLACK
0538587: RM-178 QB EURO-B COPPER BLACK
0539023: RM-178 QB EURO-B RED WHITE

Nokia 6131 RM-115
mcusw V6.11/>
0547698: RM-115 6131 EURO-B ERA PL OPERA BLACK
0547697: RM-115 6131 EURO-B ERA PL OPERA GOLD
0547696: RM-115 6131 EURO-B ERA PL OPERA PINK
0547700: RM-115 6131 EURO-B ERA PL OPERA WHITE
0546105: RM-115 6131 EURO-B ERA POLAND GOLD
0546106: RM-115 6131 EURO-B ERA POLAND PINK
0536101: RM-115 6131 EURO-B ERA POLAND, Black
0536100: RM-115 6131 EURO-B ERA POLAND, White
mcusw V5.50:
0528748: EURO-B, Latin, Black
0515679: EURO-B, Latin, Pink
0528750: EURO-B, Latin, Red
0528751: EURO-B, Latin, Sand
0515680: EURO-B, Latin, Sand Gold
0528749: EURO-B, Latin, White
0536851: RM-115 6131 EURO-B ORANGE POLAND BLACK

Nokia 6136 RM-199
mcusw V5.22/>
0515190: RM-199 6136 EURO-B ORANGE PL BLACK

Nokia 6151 RM-200
mcusw V4.10/>
0534656: Euro_B_Classic_Black_Latin
0537730: CT_EMEA-B_LIME-GREEN_LATIN
0537751: CT_EMEA-B_ORANGE_LATIN
0537710: CT_EMEA-B_PEARL-WHITE_LATIN

Nokia 6210n RM-367
mcusw V5.16/>
0573404: 6210 Polkomtel PL B v2
0557273: EURO3 BLACK
0573984: EURO3 MODERN GREY
0557341: EURO3 RED
ENO:
0553370: ENO SW
0561422: LIGHT SWAP ENO

Nokia 6220C RM-328
mcusw V5.15/>
0572063: 6220c RM-328 Play Mobile PL
0556423: EURO3 BLACK CYAN
0557008: EURO3 PLUM
mcusw V4.13:
569899: 6220c RM-328 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL blackcyan

Nokia 6233 RM-145
mcusw V5.60/>
0548171: CT_CHAMP_BROWN_LATIN_EURO-B
0535600: CT_CLEAR_WHITE_LATIN_EURO-B
0547481: CT_DARK_BLUE_LATIN_EURO-B
0532179: Euro_B_Latin__Classic_Black
0532301: Euro_B_Latin__Silver_Alloy
0538185: RM-145 6233 EURO-B ERA POLAND BLACK
0538186: RM-145 6233 EURO-B ERA POLAND SILVER
0546389: RM-145 6233 EURO-B ERA POLAND2 BLACK
0546390: RM-145 6233 EURO-B ERA POLAND2 SILVER

Nokia 6234 RM-123
mcusw V5.60/>
0553032: Euro_B_Latin__All_Black
0536328: RM-123 6234 EURO-B VODA LIVE ROMANIA
0553537: RM-123 6234 EURO-B VODA LIVE ROMANIA BLK

Nokia 6260s RM-368
mcusw V7.20/>
0570681: Euro_B, Hungary, Latin, Black
0570693: Euro_B, Hungary, Latin, Silver
0566038: Euro_B, Poland, Latin, Black
0568739: Euro_B, Poland, Latin, Silver
0564907: Euro_B, Romania, Latin, Black
0568738: Euro_B, Romania, Latin, Silver

Nokia 6267 RM-210
mcusw V5.20/>
0546709: EURO-B, Latin, Soft_Black
0547803: EURO-B_Latin_Electric_Blue
0547194: EURO-B_Latin_Lavender
0547743: EURO-B_Latin_Orange
0556085: RM-210 6267 EURO-B PLAY PL BLACK

Nokia 6270 RM-56
mcusw V3.81/>
0522803: RM-56 QB EURO-B DARK BROWN ROMANIA POLAND
0522804: RM-56 QB EURO-B MIST BLUE ROMANIA POLAND

Nokia 6280/6288 RM-78
mcusw V6.43/>
0549032: EURO B Blue
0539836: Euro B Black
0549006: Euro B Red
0541883: RM-78_6288_EURO-B_VODAFONE_RO_BLACK
0543370: RM-78 6288 EURO-B VODAFONE RO WHITE
mcusw V6.10/>
0542053: RM-78_6288_EURO-B_POLKOMTEL_PL_BLACK
0542037: RM-78_6288_EURO-B_POLKOMTEL_PL_WHITE

Nokia 6290 RM-176
mcusw V3.3/>
0540569: euro3
0540627: euro3

Nokia 6300 RM-217
mcusw V7.30/>
0588872: RM-217 6300 EURO-B CTV PL ALLB – Recomended
0588869: RM-217 6300 EURO-B CTV PL SILVER
0561642: RM-217 6300 EURO-B ERA PL ALLB
0575442: RM-217 6300 EURO-B ERA PL RED
0575441: RM-217 6300 EURO-B ERA PL SILVER
0555437: RM-217 6300 EURO-B ERA POLAND RED
0547338: RM-217 6300 EURO-B ERA POLAND SILVER
0555438: RM-217 6300 EURO-B ERA POLAND WHITE
0576925: RM-217 6300 EURO-B ERA POLAND WHITE
0561644: RM-217 6300 EURO-B ORANGE PL ALLB
0557625: RM-217 6300 EURO-B ORANGE PL RED
0557624: RM-217 6300 EURO-B ORANGE PL SILVER
0579446: RM-217 6300 EURO-B PLAY MOBILE PL ALLB
0550125: RM-217 6300 EURO-B POLKOMTEL PL SILVER
0559860: RM-217 6300 EURO-B POLKOMTEL PL2 ALLB
0559858: RM-217 6300 EURO-B POLKOMTEL PL2 SILVER
0582559: RM-217 6300 EURO-B POLKOMTEL PL3 ALLB
0582402: RM-217 6300 EURO-B POLKOMTEL PL4 SILVER
0576920: RM-217 6300 EURO B ERA PL2 ALLB

Nokia 6300i
mcusw V5.60/>
0563053: RM-337 EURO-B HU-PL, Latin, ALL GREY
0555966: RM-337 EURO-B, Latin, ALL GREY

Nokia 6301 RM-322
mcusw V9.40/>
0551795: RM-322 EURO-B, Latin, COCOA

Nokia 6303c RM-443
mcusw V10.12/>
0584650: RM-443 EURO-B HU-PL, Latin, CHESTNUT
0589155: RM-443 EURO-B HU-PL, Latin, ILLUVIAL
0568395: RM-443 EURO-B HU-PL, Latin, MATT BLACK
0584850: RM-443 EURO-B HU-PL, Latin, SILVERBROWN
0568986: RM-443 EURO-B HU-PL, Latin, STEEL
0584649: RM-443 EURO-B RO, Latin, CHESTNUT
0589154: RM-443 EURO-B RO, Latin, ILLUVIAL
0568393: RM-443 EURO-B RO, Latin, MATT BLACK
0584849: RM-443 EURO-B RO, Latin, SILVERBROWN
0568985: RM-443 EURO-B RO, Latin, STEEL
mcusw V10.10/>
0588024: RM-443 6303c EURO-B ERA PL BLACK
0588025: RM-443 6303c EURO-B ERA PL STEEL
0597449: RM-443 6303c EURO-B PLAY PL BLACK
0597928: RM-443 6303c EURO-B PLAY PL STEEL
0586982: RM-443 6303c EURO-B T-MOBILE HU BLACK
0588828: RM-443 6303c EURO-B T-MOBILE HU STEEL
0585913: RM-443 6303c EURO-B VODA RO STEEL

Nokia 6303i RM-638
mcusw V9.83/>
059B845: RM-638 6303i EURO-B ERA PL BLACK
059B719: RM-638 6303i EURO-B ERA PL STEEL
05999L7: RM-638 6303i EURO-B ORANGE PL SL BLACK
05999L9: RM-638 6303i EURO-B ORANGE PL SL STEEL
059C680: RM-638 6303i EURO-B ORANGE PL2 SL BLACK
059B077: RM-638 6303i EURO-B ORANGE PL2 SL STEEL
059B7C9: RM-638 6303I EURO-B PLAY PL BLACK
059B901: RM-638 6303i EURO-B PLAY PL STEEL
059B4T5: RM-638 6303i EURO-B POLKOM PL BLACK
059B8B3: RM-638 6303I EURO-B POLKOMTEL PL STEEL
059B194: RM-638 6303i EURO-B VODA HU SL STEEL
059B979: RM-638 6303i EURO-B VODA HU SL WHITE
059B0V1: RM-638 6303i EURO-B VODA RO SL STEEL
0594146: RM-638 EURO-B HU-PL CHESTNUT
0594265: RM-638 EURO-B HU-PL GOLD
0593956: RM-638 EURO-B HU-PL MATT BLACK
0594187: RM-638 EURO-B HU-PL PINK
0594085: RM-638 EURO-B HU-PL STEEL
0594229: RM-638 EURO-B HU-PL WHITE
0594145: RM-638 EURO-B RO CHESTNUT
0594264: RM-638 EURO-B RO GOLD
0593958: RM-638 EURO-B RO MATT BLACK
0594186: RM-638 EURO-B RO PINK
0594084: RM-638 EURO-B RO STEEL
0594228: RM-638 EURO-B RO WHITE

Nokia 6500c RM-265
mcusw V9.48/>
0548830: Euro_B, Latin, Black
0551630: Euro_B, Latin, Bronze
0568637: Euro_B, Latin, Pink
0560610: Euro_B, Latin, Silver
0555501: RM-265 6500c EURO-B ERA PL BLACK
0555502: RM-265 6500c EURO-B ERA PL BRONZE
0572645: RM-265 6500c EURO-B ORANGE PL PINK
0563180: RM-265 6500c EURO-B PLAY PL BLACK
0561084: RM-265 6500c EURO-B POLKOMTEL PL BLACK
0561087: RM-265 6500c EURO-B POLKOMTEL PL BRONZE

Nokia 6500s RM-240
mcusw V10.0/>
0558113: RM-240 6500s EURO-B ERA PL SILVER
0579088: RM-240 6500s EURO-B ERA PL2 BLACK
0578921: RM-240 6500s EURO-B ERA PL2 BROWN
0575429: RM-240 6500s EURO-B ERA PL2 SILVER
0563313: RM-240 6500s EURO-B PLAY PL SILVER
0565705: RM-240 6500s EURO-B POLKOM PL BLACK
0561132: RM-240 6500s EURO-B POLKOM PL SILVER
0574037: Euro_B, Latin, Brown
0557524: rm240_Euro_B, Latin, Black
0549716: rm240_Euro_B, Latin, Black_Silver

Nokia 6555 RM-271
mcusw V3.46/>
0549794: EURO-B, Latin, BLACK
0551089: EURO-B, Latin, RED
0550923: EURO-B, Latin, SAND GOLD
0550035: EURO-B, Latin, SILVER

Nokia 6600f RM-325
mcusw V6.20/>
0559198: Euro_B, Latin, Black
0575960: Euro_B, Latin, Blue
0558722: Euro_B, Latin, Purple
0566966: Euro_B_RO, Latin, Black
0575959: Euro_B_RO, Latin, Blue
0575973: Euro_B_RO, Latin, Blue
0566971: Euro_B_RO, Latin, Purple
0569888: RM-325 6600 EURO-B CTV RO PURPLE

Nokia 6600s RM-414
mcusw V6.55/>
0565179: Euro_B, Latin, Black
0567208: Euro_B, Latin, Black
0570211: Euro_B, Latin, Magenta
0570212: Euro_B, Latin, Magenta
0570162: Euro_B, Latin, Orange
0570163: Euro_B, Latin, Orange
0576451: RM-414 6600s EURO-B ERA PL BLACK
0573469: RM-414 6600s EURO-B POLKOM PL BLACK

Nokia 6600i Slide RM-570
mcusw V36.60/>
0581871: Euro_B, Latin, Black
0581872: Euro_B, Latin, Black
0581711: Euro_B, Latin, Silver
0581713: Euro_B, Latin, Silver
0592826: RM-570 6600i PLAY PL SILVER
0590860: RM-570 6600i EURO-B T-MOBILE HU BLACK

Nokia 6630 RM-1
mcusw V6.3.8/>
0524060: Navigation Pack PL
0518153: Poland
0518129: Poland
0529582: POLAND MUSIC ALUMINIUM GREY
0529583: POLAND MUSIC RUSTIC RED
0521043: Polkomtel AG
0521041: Polkomtel LG

Nokia 6650d-1c RM-400
mcusw V3.9/>
0560160: EURO3 BLACK CZECH REPUBLIC
0562219: EURO3 BLACK HUNGARY
0562222: EURO3 BLACK POLAND
0562223: EURO3 BLACK SLOVAKIA
0560206: EURO3 SILVER CZECH REPUBLIC
0556620: EURO3 SILVER HUNGARY
0560207: EURO3 SILVER POLAND
0560208: EURO3 SILVER SLOVAKIA

Nokia 6680 RM-36
mcusw V5.4.7/>
0521729: POLAND LT BRONZE
0521730: POLAND SILVER BLUE
0525590: Centertel Poland LB
0525591: Centertel Poland SB
0524474: ERA LB
0524475: ERA SB
0524214: Polkomtel LB
0524215: Polkomtel SB

Nokia 6681 RM-57
mcusw V6.9.0/>
0521873: Poland Blue
0521913: Poland White
0528757: ERA EB
0528761: ERA PW

Nokia 6700c RM-470
mcusw V13.10/>
0570868: Euro_B, PL+HU, Latin, Black
0590689: Euro_B, PL+HU, Latin, Bronze
0571142: Euro_B, PL+HU, Latin, Chrome
0594012: Euro_B, PL+HU, Latin, Gold
0594735: Euro_B, PL+HU, Latin, Goldwhite
0588874: Euro_B, PL+HU, Latin, illuvial
0574070: Euro_B, PL+HU, Latin, Silver
0570869: Euro_B, Romania, Latin, Black
0590690: Euro_B, Romania, Latin, Bronze
0571143: Euro_B, Romania, Latin, Chrome
0594013: Euro_B, Romania, Latin, Gold
0594736: Euro_B, Romania, Latin, Goldwhite
0588875: Euro_B, Romania, Latin, illuvial
0574071: Euro_B, Romania, Latin, Silver
0586789: RM-470 6700 EURO-B T MOBILE HU BLACK
0590313: RM-470 6700 EURO-B T MOBILE HU CHROME
0590313: RM-470 6700 EURO-B T MOBILE HU CHROME
0590313: RM-470 6700 EURO-B T MOBILE HU CHROME
0594005: RM-470 6700 EURO-B TMO HU BRONZE
0598824: RM-470 6700 EURO-B TMO HU ILLUVIAL
0587718: RM-470 6700c EURO-B CTV PL BLACK
0593173: RM-470 6700c EURO-B CTV PL BRONZE
0587803: RM-470 6700c EURO-B CTV PL CHROME
0595095: RM-470 6700c EURO-B CTV PL ILLUVIAL
0587811: RM-470 6700c EURO-B CTV PL STEEL
0588031: RM-470 6700c EURO-B ERA PL BLACK
0588178: RM-470 6700c EURO-B ERA PL CHROME
0588150: RM-470 6700c EURO-B ERA PL STEEL
0597360: RM-470 6700c EURO-B PLAY PL BLACK
0597360: RM-470 6700c EURO-B PLAY PL BLACK
0597888: RM-470 6700c EURO-B PLAY PL CHROME
0598824: RM-470 6700c EURO-B TMO HU ILLUVIAL
mcusw V10.60/>
0584772: RM-470 6700c EURO-B ORANGE PL BLACK
0585870: RM-470 6700c EURO-B ORANGE PL CHROME

Nokia 6700s RM-576
mcusw V61.4/>
059B4N5: RM-576 CTR BLACK EURO 3 LATIN
0589601: RM-576 CTR LIME LATIN EURO3 CZ/SK/PL
0589456: RM-576 CTR PETROL BLUE LAT EURO3 CZ/SK/P
0589360: RM-576 CTR PINK LATIN EURO3 CZ/SK/PL
0589666: RM-576 CTR PURPLE LATIN EURO3 CZ/SK/PL
0589279: RM-576 CTR RAW ALUM LATIN EURO3 CZ/SK/PL
0589532: RM-576 CTR RED LATIN EURO3 CZ/SK/PL

Nokia 6710n RM-491
mcusw V31.22/>
0580968: EURO3 BLACK
0571508: EURO3 BROWN
0575861: EURO3 TITANIUM
0594461: 6710 RM-491 Country Variant CZ Free NaviTitanium OVIStore V2

Nokia 6720c RM-424
mcusw V31.22/>
0568108: EURO3 BROWN
0567818: EURO3 GREY
0588544: 6720 RM-424 T-Mobile CZ CZ BROWN Free Navi V2 GV

Nokia 6730c RM-566
mcusw V31.22/>
0583423: RM-566 EURO3 CERAMIC WHITE
0583257: RM-566 EURO3 MIDNIGHT BLACK

Nokia 6760s RM-573
mcusw V21.5/>
0587788: RM-573 Euro3 Common English Black
0588796: RM-573 Euro3 Common English Red
0588856: RM-573 Euro3 Common English White

Nokia 7210s RM-436
mcusw V7.23/>
0570576: RM-436 7210 EURO-B CTV RO PINK
0566847: RM-436 EURO-B HU-PL, Latin, BLUE
0582712: RM-436 EURO-B HU-PL, Latin, DEEP BLACK
0572939: RM-436 EURO-B HU-PL, Latin, GRAPHITE
0566713: RM-436 EURO-B HU-PL, Latin, PINK
0573212: RM-436 EURO-B HU-PL, Latin, PURPLE
0566843: RM-436 EURO-B RO, Latin, BLUE
0582710: RM-436 EURO-B RO, Latin, DEEP BLACK
0572935: RM-436 EURO-B RO, Latin, GRAPHITE
0566712: RM-436 EURO-B RO, Latin, PINK
0573210: RM-436 EURO-B RO, Latin, PURPLE

Nokia 7230 RM-604
mcusw V9.83/>
0599746: RM-604 7230 EURO-B ERA PL GRAPHITE
059B1J7: RM-604 7230 EURO-B ERA PL PINK
0598210: RM-604 7230 EURO-B PANNON HU GRAPH
059B0J8: RM-604 7230 EURO-B PANNON HU SL PINK
0599969: RM-604 7230 EURO-B POLKOMTEL PL GRAPHITE
0598925: RM-604 7230 EURO-B VODA HU GRAPHITE
059B1J8: RM-604 7230 EURO-B VODA HU PINK
0598083: RM-604 7230 EURO-B VODA RO GRAPHITE
059B290: RM-604 7230 EURO-B VODA RO SL PINK
0590248: RM-604 EURO-B HU-PL GRAPHITE LATIN
0590079: RM-604 EURO-B HU-PL HOT PINK LATIN
059B1S7: RM-604 EURO-B HU-PL WARM SILVER LATIN
0590245: RM-604 EURO-B RO GRAPHITE LATIN
0590082: RM-604 EURO-B RO HOT PINK LATIN
059B1S4: RM-604 EURO-B RO WARM SILVER LATIN

Nokia 7310s RM-379
mcusw V9.40/>
0563159: EURO-B HU, Latin, STEEL BLUE
0559865: EURO-B, Latin, STEEL BLUE
0570578: RM-379 7310 EURO-B CTV RO BLUE
0570671: RM-379 7310 EURO-B ORANGE RO BLUE

Nokia 7370 RM-70
mcusw V4.13/>
0527665: Euro-B, Latin, AMBER
0527669: Euro-B, Latin, BROWN

Nokia 7373 RM-209
mcusw V5.50/>
0536781: EURO-B
0540786: EURO-B
0551485: EURO-B, Latin, Black-Chrome Valli
0535821: EURO-B, Latin, Pink
0551484: EURO-B, Latin, Pink, Valli
0515086: RM-209 7373 EURO-B ERA POLAND BLACK
0545181: RM-209 7373 EURO-B ERA POLAND BRONZE
0545182: RM-209 7373 EURO-B ERA POLAND PINK

Nokia 7390 RM-140
mcusw V3.84/>
0534525: Euro_B_Latin_Black_Bronze
0534713: Euro_B_Latin_Powder_Pink

Nokia 7500p RM-249
mcusw V5.20/>
0554912: EURO-B, Latin, SILVER
mcusw V3.50/>
0544424: EURO-B, Latin, BLACK
0515162: EURO-B, Latin, TOMATO RED
0544490: EURO-B, Latin, WHITE

Nokia 7510s RM-398
mcusw V6.65/>
0575267: RM-398 7510 EURO-B ERA PL BLUE
0581333: RM-398 7510 EURO-B T-MOBILE HU BLUE
mcusw V3.80/>
0566954: RM-398 EURO-B HU-PL, Latin, BLUE
0567968: RM-398 EURO-B HU-PL, Latin, ESPRESSO BROWN
0572516: RM-398 EURO-B HU-PL, Latin, GREEN
0566953: RM-398 EURO-B HU-PL, Latin, RED
0566062: RM-398 EURO-B, Latin, BLUE
0567967: RM-398 EURO-B, Latin, ESPRESSO BROWN
0572515: RM-398 EURO-B, Latin, GREEN
0565973: RM-398 EURO-B, Latin, RED

Nokia 7610s RM-354
mcusw V7.23/>
0570348: RM-354 7610 EURO-B CTV HU GUNMET
0570351: RM-354 7610 EURO-B CTV HU WHITE
0569892: RM-354 7610 EURO-B CTV RO GUNMET
0569891: RM-354 7610 EURO-B CTV RO WHITE
0562982: RM-354 EURO-B HU-PL, Latin, GUNMETAL
0563146: RM-354 EURO-B HU-PL, Latin, WHITE
0562981: RM-354 EURO-B, Latin, GUNMETAL
0563144: RM-354 EURO-B, Latin, WHITE

Nokia 7900p RM-264
mcusw V4.84/>
0549063: Euro_B, Latin, Black
0552440: Euro_B, Latin, Champagne
0557998: Euro_SE_B, Latin, Burgundy

Nokia 8600L RM-164
mcusw V4.4/>
0551698: RM-164 8600 EURO-B ERA PL BLACK

Nokia 8800 RM-233
mcusw V10.0/>
0551979: EURO-B, Latin, Black
0557113: EURO-B, Latin, Brown
0563491: EURO-B, Latin, Carbon
0574606: EURO-B, Latin, Gold
0562950: RM-233 8800e1 EURO-B ERA PL BLACK
0562951: RM-233 8800e1 EURO-B ERA PL BROWN
0574390: RM-233 8800e1 EURO-B ERA PL CBLACK

Nokia C1-01, C1-03 RM-607
mcusw V3.35/>
0595536: RM-607 EURO_B_DGRAY_LATIN_POLAND
059B0V3: RM-607 EURO_B_MBLUE_LATIN_POLAND
0596656: RM-607 EURO_B_RED_LATIN_POLAND
0596337: RM-607 EURO_B_WGRAY_LATIN_POLAND
059G2V7: RM-607 VAR EURO-B HU TMO SL DGRAY
059F782: RM-607 VAR EURO-B PL ERA DGRAY

Nokia C3-00 RM-614
mcusw V7.20/>
059C6Z0: RM-614 C3-00 EURO-B1 ERA PL GWHITE
059C6Q2: RM-614 C3-00 EURO-B1 ERA PL SGREY
059C608: RM-614 C3-00 EURO-B1 ORANGE PL SL GWHITE
059B7R4: RM-614 C3-00 EURO-B1 ORANGE PL SL SGREY
059C3H3: RM-614 C3-00 EURO-B1 ORANGE PL2 SL SGREY
059C604: RM-614 C3-00 EURO-B1 PLAY PL SGREY
059D2T6: RM-614 C3-00 EURO-B1 POLKOMTEL PL SGREY
059C782: RM-614 EURO_B1_BLUE_COM_POLAND
059B3W3: RM-614 EURO_B1_GOLD_COM_POLAND
0597594: RM-614 EURO_B1_GREEN_COM_POLAND
0597563: RM-614 EURO_B1_PINK_COM_POLAND
0593932: RM-614 EURO_B1_SLATEG_COM_POLAND
059D4P8: RM-614_EURO_B1_ACACIA_COM_POLAND

Nokia C3-01 RM-640
mcusw V5.65/>
0599358: RM-640 EURO-B SILVER LATIN
0599701: RM-640 EURO-B WARM GREY LATIN

Nokia C5 RM-645
mcusw V61.5/>
059C418: EURO 3 ALL BLACK
059C4Z3: EURO 3 BLACK
059C277: EURO 3 PINK
0593671: EURO 3 WHITE
0593722: EURO 3 WM GREY
05999J0: EURO3 VODAFONE BLACK
mcusw V32.10/>
059D6L5: C5-00 RM-645 Country Variant Poland PL (black) V1_COLOR
059D6L3: C5-00 RM-645 Country Variant Poland PL (white) V1_COLOR
059D6K2: C5-00 RM-645 Country Variant Poland PL (warm grey) V1

Nokia C5-03 RM-697
mcusw V11.0.24/>
059D027: RM-697 CTR EURO3 ALUMINUM GREY
059C515: RM-697 CTR EURO3 GRAPHITE BLACK
059F3F9: RM-697 CTR EURO3 LILAC
059C5G7: RM-697 CTR EURO3 LIME GREEN
059C939: RM-697 CTR EURO3 PETROL BLUE
059F1B7: RM-697 CTR EURO3 WHITE ALUMINUM GREY
059F2V9: RM-697 CTR EURO3 WHITE GRAPHITE BLACK
059F074: RM-697 CTR EURO3 WHITE LILAC
059F341: RM-697 CTR EURO3 WHITE LIME GREEN
059F1Z0: RM-697 CTR EURO3 WHITE PETROL BLUE
mcusw V10.0.31/>
059G1N5: C5-03 RM-697 Play Mobile PL graphite black V1
059F8F4: C5-03 RM-697 Vodafone CZ CZ Lime green V1
059G2G9: C5-03 RM-697 Vodafone CZ CZ White Lilac V1_COLOR

Nokia C6-00 RM-612
mcusw V20.0.42/>
059F1T8: C6-00 RM-612 Country Variant Poland PL (black) v1 – MR
059F200: C6-00 RM-612 Country Variant Poland PL (white) v1 – MR
059C2C0: C6-00 RM-612 Play Mobile PL Black V1 – MR
059C1B1: C6-00 RM-612 Polkomtel SA PL Black V1 – MR
059C5V6: C6-00 RM-612 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Black V1 – MR
059C2B8: C6-00 RM-612 PTK Centertel (Orange PL) PL Black V1 – MR
059D1J4: C6-00 RM-612 PTK Centertel (Orange PL) PL White V1 – MR
0597993: RM-612_EURO_POLAND_QW_BLACK
0598001: RM-612_EURO_POLAND_QW_WHITE

Nokia C6-01 RM-718
mcusw V12.6/>
059C384: euro3_black
059C261: euro3_silver

Nokia C7 RM-675
mcusw V12.4/>
059F8X0: C7-00 RM-675 Play Mobile PL Charcoal Black V1_COLOR
059F558: C7-00 RM-675 Play Mobile PL Frosty Metal V1
059G2H1: C7-00 RM-675 Polkomtel SA PL charcoal black v1
mcusw V12.3/>
059B530: euro3 charcoal black
059B4W2: euro3 frost metal
059B4R4: euro3 mahogany brown
059B530: euro3_charcoal_black
059B4W2: euro3_frost_metal
059B4R4: euro3_mahogany_brown

Nokia E5-00 RM-632
mcusw V42.7/>
059G3G2: E5-00 RM-632 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL carbon black v1
0595193: RM-632 CTR BLACK EURO3 QW3 COM ENG PL
0595738: RM-632 CTR WHITE EURO3 QW3 COM ENG PL

Nokia E50 RM-170
mcusw V7.5.0.0/>
0540077: Orange PL Black
0544089: Orange PL White
mcusw V7.36.0.0/>
0540519: ERA Black
0540529: ERA Black
0542585: ERA Black
0536323: Euro 3
0536324: Euro 3
0542430: Euro 3
0539565: Polkomtel
0542567: Polkomtel
0540077: Orange
0544089: Orange

Nokia E50 RM-171
mcusw V7.36.0.0/>
0536326: Euro 3
0543369: Euro 3
0546633: Euro 3

Nokia E51 RM-244
mcusw V410.34.1/>
0566680: RM-244 CTR EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland Grey Steel
0552196: RM-244 CTR EURO3 Hu/Cze/Slo/Po Sl BLACK STEEL
0554359: RM-244 CTR EURO3 Hu/Cze/Slo/Po Sl WHITE STEEL
0555766: RM-244 CTR EURO3 ROSE STEEL
0572444: RM-244 EURO3 – Hungary, Czech,Slovak, Poland Grey Steel All White Steel

Nokia E51-2 RM-426
mcusw V411.34.1/>
0560263: RM-426 CTR EURO3 Hu/Cze/Sl/Po Sl W.STEEL

Nokia E52 RM-469
mcusw V52.3/>
0587592: E52 RM-469 Country Variant Poland PL (metal aluminium) Free Navi v3 – MR
0594819: E52 RM-469 Country Variant Poland PL (white aluminium) Free Navi v3 – MR
0593004: E52 RM-469 Country Variant Poland PL (black aluminium) Free Navi v3 – MR
0587798: E52 RM-469 Country Variant Poland PL (golden aluminiu) Free Navi v3 – MR
05999V2: E52 RM-469 Play Mobile PL (black aluminium) Free Navi v3 – MR
0593914: E52 RM-469 Play Mobile PL (metal aluminium) Free Navi v3 – MR
059B0V0: E52 RM-469 Play Mobile PL golden aluminium Free Navi v3 – MR
0598202: E52 RM-469 Polkomtel SA PL (black aluminium) Free Navi v3 – MR
0591770: E52 RM-469 Polkomtel SA PL (metal aluminium) Free Navi v3 – MR
0592599: E52 RM-469 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (black aluminium) Free Navi V2 – MR
0591160: E52 RM-469 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (metal aluminium) Free Navi V2 – MR
0591678: EURO3 Black Al
0584047: EURO3 Golden Al
0575063: EURO3 Metal Al
0593035: EURO3 White Al

Nokia E55 RM-482
mcusw V34.1/>
0575067: EURO3 Black Aluminium
0584268: EURO3 White Al

Nokia E60 RM-49
mcusw V3.633.9.4/>
0524653: CTR EURO3 SILVER
mcusw V2.618.6.5/>
0534904: Polkomtel

Nokia E61 RM-89
mcusw V3.633.9.4/>
0530084: EURO-J
0534330: Polkomtel
mcusw V2.618.6.5/>
0538180: Orange

Nokia E61i RM-227
mcusw V3.633.69.0/>
0542897: EURO J Mocha/Silver
mcusw V2.633.65.1/>
0550874: ERA
0551116: Polkomtel

Nokia E63 RM-437
mcusw V501.21.1/>
0589029: E63-1 RM-437 Play Mobile PL (black) – MR
0586545: E63-1 RM-437 Play Mobile PL (ultra blue) – MR
0593575: E63-1 RM-437 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (black) – MR
0591982: E63-1 RM-437 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (midnight blue) – MR
0591983: E63-1 RM-437 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (ruby red) – MR
0583494: E63-1 RM-437 PTK Centertel (Orange PL) PL (midnight black) – MR
0583340: E63-1 RM-437 PTK Centertel (Orange PL) PL (ruby red) – MR
0583339: E63-1 RM-437 PTK Centertel (Orange PL) PL (ultra blue) – MR
mcusw V500.21.9/>
0569913: RM-437 CTR EURO-J Ruby
0568870: RM-437 CTR EURO-J Ultramarine

Nokia E65 RM-208
mcusw V4.633.74.0/>
0553329: EURO 3 Black/Silver
0542334: EURO 3 Mocca/Silver
0555459: EURO 3 Pink/Silver
0553599: EURO 3 Plum
0515304: EURO 3 Red/Silver
0563481: EURO 3 Soft/Black
0563468: EURO 3 White/Steel
mcusw V3.633.69.0/>
0546366: Nokia E65 Orange PL mocca
0546367: Nokia E65 Orange PL red
0551363: Nokia E65 ERA mocha
0551364: Nokia E65 ERA red

Nokia E66 RM-343
mcusw V501.21.1/>
0570041: E66-1 RM-343 Play Mobile PL grey steel Free Navi V3 – MR
0569050: E66-1 RM-343 Polkomtel SA PL grey steel Free Navi v3 – MR
0580606: E66-1 RM-343 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL black Free Navi v2 – MR
0569912: E66-1 RM-343 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL grey steel Free Navi v4 – MR
mcusw V500.21.9/>
0579664: RM-343 CTR EURO3 BLACK STEEL
0557960: RM-343 CTR EURO3 GREY STEEL
0577353: RM-343 CTR EURO3 RED STEEL
0558476: RM-343 CTR EURO3 WHITE STEEL

Nokia E70 RM-10
mcusw V3.633.9.4/>
0526639: CUSTOM TR EURO-J
0526640: SWAP CTR EURO-J

Nokia E71 RM-346
mcusw V501.21.1/>
0570049: E71-1 RM-346 Play Mobile PL Free Navi (grey steel) V2 – MR
0569053: E71-1 RM-346 Polkomtel SA PL Free Navi (grey steel) v3
0578244: E71-1 RM-346 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi (black) v3 – MR
0570398: E71-1 RM-346 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi (grey steel) V4 – MR
mcusw V500.21.9/>
0577733: RM-346 EURO J POLAND BLACK STEEL
0558797: RM-346 EURO J POLAND GREY STEEL
0561157: RM-346 EURO J POLAND WHITE STEEL

Nokia E72 RM-530
mcusw V52.5/>
059B7D6: E72 RM-530 Play Mobile PL (Metal Grey) Free Navi V1 – MR
0596184: E72 RM-530 Polkomtel SA PL Free Navi Zodium Black V3 – MR
05999Q9: E72 RM-530 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi Zodium Black V2 – MR
0587331: POLAND QW BLACK
0587273: POLAND QW BROWN
0584248: POLAND QW GREY
059C2P3: POLAND QW WHITE
mcusw V51.18/>
059C693: E72 RM-530 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi Metal Grey V2 – MR

Nokia E75 RM-412
mcusw V211.12.1/>
0570063: RM-412 Poland QW Black/Silver
0573025: RM-412 Poland QW Red
0580839: E75 RM-412 PTK Centertel (Orange PL) PL (red) – MR
0580832: E75 RM-412 PTK Centertel (Orange PL) PL (silver-black) – MR

Nokia E90 RA-6
mcusw V400.34.93/>
0564689: EMEA 13 – Poland black
0544384: EMEA 13 – Poland mocca
0561983: EMEA 13 – Poland red
mcusw V300.34.84/>
0561604: Nokia E90 Polkomtel

Nokia N70 RM-84
mcusw V5.705.3.0.1/>
0524090: Hun, Czech, Slov / Ivory Pearl
0539229: Hun, Czech, Slov / Music edition
0524092: Hun, Czech, Slov / Stainless Silver
0533696: Hungary, Czech, Slovakia & Poland / Black and Stainless Silver – refresh
0515480: Hungary, Czech, Slovakia / Rose
0515450: Hungary, Czech, Slovakia / Storm Blue
0541862: Orange Poland Full Black
0530328: Orange Poland SB

Nokia N71 RM-67
mcusw V4.642.1.5/>
0526148: RM-67 CT EURO 3 -Black_Silver

Nokia N72 RM-180
mcusw V5.706.4.0.1/>
0515949: HUNGARY,CZECH, SLOVAKIA & POLAND / Deep Plum
0534995: HUNGARY,CZECH, SLOVAKIA & POLAND / Gloss Black
0535018: HUNGARY,CZECH, SLOVAKIA & POLAND / Pink
0515831: HUNGARY,CZECH, SLOVAKIA & POLAND / Red

Nokia N73 RM-133
mcusw V4.839.42.2.1/>
0575011: N73 ME Polkomtel Black
0545042: ME ERA Black
0548886: ME Play Black
0563985: RM-133 CUST.TRX HUNGARY CZECH SLOVAKIA POLAND (Latte)
mcusw V4.839.42.0.1/>
0541421: ERA SP
0541423: ERA WR
0554427: RM-133 CUST.TRX EURO3 HUNGARY, Czech (Cool White)
0515819: RM-133 CUST.TRX HUNGARY CZECH (Pale Pink/FW)
0529780: RM-133 CUST.TRX HUNGARY CZECH SLOVAKIA POLAND (Deep Plum)
0529799: RM-133 CUST.TRX HUNGARY CZECK SLOVAKIA POLAND (Met Red)
0539215: RM-133 CUST.TRX HUNGARY CZECK SLOVAKIA POLAND (Mocha Brown)
0515573: RM-133 CUST.TRX HUNGARY,CZECH (Storm Blue/PG)
0515247: RM-133 CUST.TRX HUNGARYV,CZECH Light Sand/FW

Nokia N76 RM-135
mcusw V31.0.14/>
0543080: Euro3 Black
0543078: Euro3 Red
0555593: Euro3 White
0550611: N76 Play B
0550612: N76 Play R

Nokia N77 RM-194
mcusw V3.838.22.0.1/>
0545000: RM-194 CTX HUNGARY CZECH SLOVAKIA POLAND WARM GRAPHITE

Nokia N78 RM-235
mcusw V30.11/>
0569709: Euro 3 BLACK
0545622: Euro 3 Warm Silver and Brown
0547723: Euro 3 Warm Silver and Pearl White

Nokia N79 RM-348
mcusw V32.1/>
0556217: EURO3 Pewter and Canvas White/Light Sea Blue
0565728: EURO3 Pewter and Seal Grey/Espresso Brown
0576431: EURO3 **** and Petrol Black/Dark Grey

Nokia N8 RM-596
mcusw V11.12/>
0599896: EURO3 BLU
0599766: EURO3 DG
0599823: EURO3 DS
0599844: EURO3 GR
0599915: EURO3 OR
0599896: euro3_blu
0599766: euro3_dg
0599823: euro3_ds
0599844: euro3_gr
0599915: euro3_or
059F045: N8-00 RM-596 Play Mobile PL
059D9C0: N8-00 RM-596 Polkomtel SA PL (dark grey) V1
059D354: N8-00 RM-596 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (dark grey)
059F8L7: N8-00 RM-596 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (silver white)_COLOR
059C406: N8-00 RM-596 PTK Centertel (Orange PL) PL Dark Grey V1 GV

Nokia N80 RM-82
mcusw V5.719.0.2/>
0539473: EURO 3 Patina Bronze Internet Edition
0527479: EURO 3 Pearl Black
0544109: EURO 3 Pearl Black Internet Edition
0526972: EURO 3 Smooth Stainless

Nokia N81 RM-179
mcusw V21.0.10/>
0545890: Euro3
0557905: N81 Poland CV SB

Nokia N81 RM-223
mcusw V21.0.10/>
0550187: Euro3 Blue
0550140: Euro3 Silver

Nokia N82 RM-313
mcusw V35.0.2/>
0553749: RM-313 EURO3
mcusw V31.0.16/>
0551521: RM-313 EURO3
0560989: RM-313 EURO3

Nokia N85 RM-333
mcusw V31.2/>
0560506: EURO3 Copper and Copper
0560545: EURO3 Copper and Dark Grey
0560581: EURO3 Warm Black and Cherry Black
0588181: N85-1 RM-333 Polkomtel SA PL (cherry black) – MR
0581492: N85-1 RM-333 PTK Centertel (Orange PL) PL (cherry black) – MR
0581493: N85-1 RM-333 PTK Centertel (Orange PL) PL (copper) – MR

Nokia N86 RM-484
mcusw V30.9/>
0580449: EURO 3 Indigo
0580684: EURO 3 White
0588585: N86 8MP RM-484 T-Mobile CZ CZ INDIGO V3 Free Navi GV

Nokia N90 RM-42
mcusw V5.607.7.3/>
0523874: Euro-3 / Light Blue
0523875: Euro-3 / Pearl Black

Nokia N900 RX-51
mcusw V20.2010.36.2/>
059B8X8: N900 RX-51 PTK Centertel (Orange PL) PL (black)
0582644: RX-51 Poland

Nokia N91 RM-43
mcusw V3.10.23/>
0539383: EURO 3

Nokia N93 RM-55
mcusw V20.0.58/>
0531264: RM-55 Custom TX EURO3 Aluminum Grey
0531246: RM-55 Custom TX EURO3 Pearl Black

Nokia N93i RM-156
mcusw V30.0.013/>
0540959: POLAND

Nokia N95 RM-159
mcusw V35.0.2/>
0534852: EURO3
0536074: EURO3
0555029: EURO3
0557077: EURO3
0561829: EURO3
0564822: EURO3
mcusw V31.0.17/>
0566596: RM-159 ERA PL BL V2
0550363: RM-159 ERA PL DP
0550365: RM-159 ERA PL S
0556477: RM-159 ERA PL V2 BR
0566442: RM-159 Orange PL BR
0556352: RM-159 Orange PL DP
0556353: RM-159 Orange PL S

Nokia N95 8GB RM-320
mcusw V35.0.1/>
0550378: EURO 3
0551200: EURO 3
mcusw V31.0.15/>
0556211: RM-320 ERA PL WB V2
0575263: RM-320 ERA PL WB V3 (W/O. SIML)
0562643: RM-320 Polkomtel PL WB

Nokia N96 RM-247
mcusw V30.33/>
0567001: EURO 3 – Black
0575029: N96 ERA PL DG
0576339: N96 Poland CV DG

Nokia N97 RM-505
mcusw V22.0.110/>
0588666: N97 RM-505 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL (black) Free Navi V2 – MR
0576368: RM-505_EMEA_POLAND_QW Black
0576472: RM-505_EMEA_POLAND_QW White

Nokia N97 mini RM-555
mcusw V12.0.110/>
0585095: RM-555_EMEA_POLAND QW CB
0585124: RM-555_EMEA_POLAND QW Garnet
0592729: RM-555_EMEA_POLAND QW White
0593894: N97 mini RM-555 Country Variant Poland PL Free Navi (cherry black) V2 – MR
0593895: N97 mini RM-555 Country Variant Poland PL Free Navi (Garnet) V2 – MR
059B7S8: N97 mini RM-555 Polkomtel SA PL (cherry black) – MR
0596774: N97 mini RM-555 Polska Telefonia Cyfrowa Era PL Free Navi (cherry black) V2 – MR
059B7X3: N97 mini RM-555 PTK Centertel (Orange PL) PL White Free Navi v2_COLOR
05999V7: N97 mini RM-555 PTK Centertel (Orange PL) PL Cherry Black Free Navi v1 – MR

Nokia X2 RM-618
mcusw V4.90/>
0595125: RM-618 EURO-B BLUE LATIN
059B6M8: RM-618 EURO-B CHROME LATIN
059B5W8: RM-618 EURO-B PURPLE LATIN
0595038: RM-618 EURO-B RED LATIN
0595126: RM-618 EURO-B RO BLUE LATIN
059B6M9: RM-618 EURO-B RO CHROME LATIN
059B5W7: RM-618 EURO-B RO PURPLE LATIN
0595037: RM-618 EURO-B RO RED LATIN
059D348: RM-618 X2-00 EURO-B CTV RO BSILVER
059D2Q3: RM-618 X2-00 EURO-B CTV RO RBLACK
059D8F6: RM-618 X2-00 EURO-B ERA PL BSILVER
059C5P8: RM-618 X2-00 EURO-B ERA PL RBLACK
059C7R4: RM-618 X2-00 EURO-B POLKOMTEL PL BSILVER
059C5C9: RM-618 X2-00 EURO-B POLKOMTEL PL RBLACK

Nokia X2-01 RM-709
mcusw V7.10/>
059C6B4: RM-709 EURO_B1_AZURE_COM_PL
059C3H8: RM-709 EURO_B1_DGREY_COM_PL
059C2N8: RM-709 EURO_B1_RED_COM_PL
059C7H8: RM-709 EURO_B1_SILVER_COM_PL

Nokia X3 RM-540
mcusw V8.54/>
0580753: RM-540 EURO-B BLACK/RED LATIN
0581201: RM-540 EURO-B LIGHT/BLUE LATIN
0582099: RM-540 EURO-B LIGHT/PINK LATIN
0581133: RM-540 EURO-B BLACK/SILVER LATIN
0580752: RM-540 EURO-B RO BLACK/RED LATIN
0581132: RM-540 EURO-B RO BLACK/SILVER LATIN
0581200: RM-540 EURO-B RO LIGHT/BLUE LATIN
0582100: RM-540 EURO-B RO LIGHT/PINK LATIN

Nokia X3-02 RM-639
mcusw V5.65/>
0598279: RM-639 EURO-B BLUE LATIN
0598472: RM-639 EURO-B DARK LATIN
0598341: RM-639 EURO-B LILAC LATIN
0598406: RM-639 EURO-B PINK LATIN
0598076: RM-639 EURO-B WHITE LATIN

Nokia X6 RM-559
mcusw V30.0.3/>
0595409: RM-559 CTR 16GB EURO3 WHITE_BLUE
0597034: RM-559 CTR 16GB EURO3 WHITE_WHITE
0580436: RM-559 CTR 16GB EURO3 L_YELLOW
0580286: RM-559 CTR 16GB EURO3 LIGHT_PINK
0595387: RM-559 CTR 16GB EURO3 BLACK_RED
0589488: RM-559 CTR 16GB EURO3 DARK_BLACK
05999K2: Nokia X6 RM-559 Country Variant Czech Republic CZ 16 GB Black Free Navi V2 – MR

059B7N6: RM-559 CTR 8GB EURO3 AZURE
059B7Q2: RM-559 CTR 8GB EURO3 BLACK

0578262: RM-559 EURO3 BLACK-RED
0578378: RM-559 EURO3 LIGHT-BLUE
0598165: Nokia X6 RM-559 Country Variant Hungary HU BLACK Free Navi V2 (MOS) – MR

Nokia C1-02 RM-643
mcusw V5.40/>
0597655: RM-643 EURO_B_BLACK_LATIN_POLAND
059B0M3: RM-643 EURO_B_BLUE_LATIN_POLAND
059B2M4: RM-643 EURO_B_CGREY_LATIN_POLAND
059B3L8: RM-643 EURO_B_ORANGE_LATIN_POLAND
059B098: RM-643 EURO_B_PLUM_LATIN_POLAND

Nokia C2-01 RM-721
mcusw V11.10/>
059D688: RM-721 NDT EURO-B LATIN BLACK
059G3B7: RM-721 NDT EURO-B LATIN LIGHT BLUE
059G253: RM-721 NDT EURO-B LATIN LIGHT PINK
059D583: RM-721 NDT EURO-B LATIN SILVER
059G1D2: RM-721 NDT EURO-B LATIN WHITE

Nokia C3-01 RM-640
mcusw V6.5/>
059D3S6: RM-640 C3-01 EURO-B ORANGE

Nokia C6-01 RM-718
mcusw V14.2/>
059C3X0: euro3_gold

Nokia E6-00 RM-609
mcusw V21.14/>
059F1F5: poland_black
059F1R5: poland_silver
059F247: poland_white
059K193: E6-00 RM-609 PTK Centertel (Orange PL) PL Light (Black) V1
059J9K5: E6-00 RM-609 Polkomtel SA PL (black) V1
059K395: E6-00 RM-609 Polkomtel SA PL (silver) V1_COLOR

Nokia E7-00 RM-626
mcusw V14.2/>
059D2B8: poland_qw_blue
059D0P1: poland_qw_dark_grey
059D249: poland_qw_green
059D2B9: poland_qw_orange
059D0P0: poland_qw_silver_white
059H0C0: RM_626_Polkomtel_SA_PL_SW_v1
059H3M6: RM_626_Polska_Telefonia_Cyfrowa_Era_PL_DG_v1_MR
059G4S1: RM_626_Polska_Telefonia_Cyfrowa_Era_PL_SW_v1_MR
059J928: RM_626_Polska_Telefonia_Cyfrowa_Era_PL_TMO_DG_v1_C OLOR
059J710: E7_00_RM_626_Polska_Telefonia_Cyfrowa_Era_PL_TMO

Nokia X7-00 RM-707
mcusw V21.13/>
059G5R2: euro3_dark_steel
059K264: X7_00_RM_707_PTK_Centertel_Orange_PL_PL_Light


View Forum Replies